top of page

Gevestigd te Putten bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 80275168. 

Artikel 1 Definities

 

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen uitgelegd:

 

Verhuurder: De vennootschap onder firma MiDa verhuur 

 

Huurder: De wederpartij van Verhuurder 

 

Voertuig: De aanhangwagen of ander object dat (mede) onderwerp is van de huurovereenkomst. 

 

Huurperiode: De periode waarin Huurder van Verhuurder het Voertuig of object huurt. 

 

Huurprijs: De prijs die Huurder aan Verhuurder betaalt uit hoofde van de Huurovereenkomst.

 

Huurovereenkomst: De schriftelijke vastgelegde afspraken tussen de Verhuur.

 

Algemene voorwaarden: De algemene rechten afgesproken tussen huurder en verhuurder, waarin de rechten en plichten van de klant staan.

 

Partijen: Huurder en Verhuurder.

 

Persoonsgegevens: Alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Verwerken/Verwerking: elke gedraging of elke geheel van gedragingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, gebruiken, verstrekken doormiddel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 

Bovenhoofdse Schade: schade van Verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van het Voertuig dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op het Voertuig bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden.

 

Schade: schade zoals omschreven in artikel 6:95 BW en 6:96 BW, inclusief gederfde winst en andere indirecte schade of gevolgschade.

 

Massa Gewicht: het gewicht van het Voertuig plus het gewicht van de maximale belading.

 

Toebehoren: Veiligheidsnet en veiligheidsslot.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

2.1 De huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van het contract. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij verhuur van een vervangende aanhangwagen en bij de bijbehorende objecten.

 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen de Verhuurder en Huurder en de uitvoering daarvan gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en ook na de beëindiging van de huurovereenkomst zolang betalingen verschuldigd zijn aan de verhuurder.

 

2.3 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden alleen voor de desbetreffende huurovereenkomst.

 

2.4 Verhuurder wijst de algemene voorwaarden die door Huurder worden gebruikt nadrukkelijk van de hand.

 

2.5 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden zullen tijdig aan Huurder worden meegedeeld. Indien Huurder na wijziging van de Algemene Voorwaarden het Voertuig blijft gebruiken, wordt Huurder geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

 

Artikel 3. Bepaling van de Huurprijs en de Huurperiode.

 

De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de Huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van het begin en het einde van de huurperiode aan. 

 

Artikel 4. Inleveren voertuig door Huurder.

 

4.1 Huurder dient het Voertuig op de locatie die op de Huurovereenkomst vermeld staat in te leveren.

 

4.2 Slechts na Verhuurder verleende toestemming is de Huurder toegestaan het Voertuig buiten de openingstijden van Verhuurder terug te brengen.

 

4.3 Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van het Voertuig. De Huurperiode eindigt op het moment dat het Voertuig correct is ingeleverd. 

Artikel 5. Overschrijding van de Huurperiode

 

5.1 Indien het Voertuig niet binnen de in de Huurovereenkomst vermelde periode bij Verhuurder of met toestemming van Verhuurder bij een derde is ingeleverd, is Verhuurder gerechtigd het Voertuig onmiddellijk terug te nemen.

 

5.2 De uit de Huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van Huurder blijven van kracht tot het moment dat het Voertuig weer in het bezit is van Verhuurder.

 

5.3 Indien Huurder het Voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is Huurder voor elk uur waarmee de huurperiode wordt overschreden een bedrag gelijk aan 20 procent van de daghuurprijs aan Verhuurder verschuldigd. Na overschrijding van 3 uur is Huurder tot aan het moment dat Verhuurder in bezit is van het Voertuig steeds per dag een dag huurprijs verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een volle dag geldt.


 

Artikel 6. Betaling

 

6.1 Voor aanvang van de Huurperiode dient een waarborgsom van €50 te worden betaald.

 

6.2 De waarborgsom wordt geretourneerd onder verrekening van de nog openstaande kosten zodra het Voertuig is ingeleverd, tenzij er sprake is van Schade van Verhuurder. In dat geval wordt de waarborgsom geretourneerd voor zover deze het bedrag waarvoor Huurder aansprakelijk is overschrijdt.

 

6.3 De betaling van de huurprijs dient vooraf van de Huurperiode te geschieden. Bij niet-betaling is Huurder van rechtswege in verzuim. 

 

6.4 Vanaf de datum dat Huurder in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op: de berekening van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de algehele vordering; de berekening van buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 50,- exclusief BTW.

 

6.5 Iedere betaling door Huurder strekt achtereenvolgens tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en daarna tot betaling van de hoofdsom.

 

6.6 Huurder is niet gerechtigd om aan Verhuurder verschuldigde betaling op te schorten of te verrekenen.

 

Artikel 7. Verplichtingen Huurder

 

7.1 Huurder erkent het Voertuig met toebehoren, zoals vermeld in de Huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens het Voertuig in gebruik wordt genomen, verplicht Huurder zich steeds de vereiste voorbereidings-controlehandelingen te verrichten zoals beschreven in artikel 8.

 

7.2 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het Voertuig en andere toebehoren daarvan om te gaan en ervoor te zorgen dat het Voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

 

7.3 Het is huurder niet toegestaan het Voertuig met een hoger gewicht dan de bij het Voertuig op de Huurovereenkomst aangegeven maximale Massa Gewicht te beladen.

 

7.4 Huurder dient het Voertuig in oorspronkelijke staat bij Verhuurder terug te bezorgen.

 

7.5 Huurder is overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving gehouden zorg te dragen dat:

 

- De lading of delen daarvan zodanig gezekerd zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het voertuig kunnen vallen.

 

- Losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van het Voertuig vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn.

 

7.6 Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruiker(s) het voertuig gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is.

 

7.7 Het is de huurder niet toegestaan het voertuig zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. 

 

7.8 Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Verhuurder.

 

7.9 In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

 

7.10 Het is huurder niet toegestaan het voertuig zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder enige verandering aan/op het voertuig aan te brengen.

 

7.11 Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig waaraan het gehuurd voertuig gekoppeld en/of voortbewogen wordt.

 

7.12 Huurder verklaart in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, een deugdelijke auto en een WA-verzekering.

 

7.13 Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een ander (rechts)persoon dan die als huurder is vermeld op de huurovereenkomst.

 

7.14 Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan de gebruiker van het voertuig en toe te zien op nakoming daarvan.

 

7.15 Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de aanhangwagen en ook diefstal van de aanhangwagen terstond aan verhuurder te melden.

 

7.16 Veranderingen en/of reparatie aan de aanhangwagen mag uitsluitend door of in opdracht van verhuurder worden verricht.

 

Artikel 8. Instructies voor de huurder

 

8.1 Voordat huurder het voertuig in gebruik neemt, dient huurder de hieronder genoemde instructies te volgen:

 

 • plaats het Voertuig boven de trekhaak; bevestig de koppeling aan de trekhaak;

 

 • controleer of het voertuig goed is aangekoppeld;

 

 • breekkabel/loskabel bevestigen aan de hulpkoppeling van het autodeel;

 

 • verlichtingskabel aansluiten; neuswiel helemaal omhoog draaien;

 

 • kentekenplaat plaatsen;

 

 • controleer of de handrem vrij staat;

 

 • controleer voor vertrek de volgenden zaken: bandenspanning 3 bar, verlichting koppeling, breekkabel en huif.

 

8.2 Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van de daghuurprijs van het Voertuig. 

 

8.3 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met het voertuig toegebracht of vermissing van het voertuig, is huurder verplicht:

 

 • hier zo spoedig mogelijk bij Verhuurder te melden; de instructies van Verhuurder op te volgen;

 

 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan Verhuurder of diens Verzekeraar te verstrekken;

 

 • het Voertuig niet achter te laten zonder het tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

 

 • Verhuurder en de door Verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

 

8.4 Bij ongevallen, beschadigingen of vermissing is Huurder voorts verplicht:

 

 • onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse;

 

 • niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;

 

 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.

 

8.5 Huurder dient Verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over:

 

 • Het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het Voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; defect raken van het Voertuig;

 

 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het Voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan; beslaglegging op het Voertuig en/of over andere omstandigheden waarover Verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.

 

8.6 Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment het voertuig heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

 

8.7 Huurder erkent het Voertuig met toebehoren in goede algemene conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen (banden 3 bar, verlichting, breekkabel, kar, koppeling etc.)


 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Huurder voor Schade

 

9.1 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

 

9.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van het Voertuig, met inachtneming van het navolgende.

 

9.3 Huurder is in geval van schade per schadegeval aansprakelijk tot het op de huurovereenkomst vermelde eigen risico van €75,- tenzij:

 

 • De Schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7 en 8 of anderszins daarmee verband houdt;

 

 • De Schade is ontstaan ten gevolge van het gebruik van het Voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het Voertuig op terrein waarvoor het Voertuig kennelijk niet geschikt is, of terrein waarvan Huurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt; het Voertuig aan een derde is wederverhuur of anderszins in gebruik is gegeven, ook indien Verhuurder daarin heeft toegestemd;

 

 • De Schade is ontstaan doordat Huurder de instructies van Verhuurder niet heeft opgevolgd;

 

 • De Schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van wegneming van het Voertuig en Huurder de bij het Voertuig behorende disselslot niet bij Verhuurder heeft ingeleverd;

 

 • Huurder is aansprakelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van verkeerd gebruik van de aanhangwagen, daaronder mede begrepen de gevolgen van overtredingen welke zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet en het Wetboek van Strafrecht.


 

9.4 Indien door een ongeval schade aan het voertuig is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- en/of beladingsrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt het voertuig vermoed overbeladen en/of verkeerd beladen te zijn door huurder. Huurder is gehouden de daardoor geleden schade door verhuurder te vergoeden.

 

9.5 Indien het voertuig met toestemming van verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats, blijft huurder aansprakelijk voor de schade van verhuurder tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd.

 

9.6 In afwijking met het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal € 1.500,- in geval van Bovenhoofdse Schade.

 

9.7 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het Voertuig, vermenigvuldigd met de daghuurprijs, verminderd met 10 procent in verband met besparing van variabele kosten.

 

9.8 In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van huurder, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

9.9 Indien de aanhangwagen gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, is verhuurder gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.

 

9.10 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor hij is verzekerd.
 

Artikel 10. Ontbinding en opzegging

 

10.1 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van:

 

 • faillissement of is aangevraagd, surséance van betaling aan Huurder is verleend;

 

 • verhuurder gegronde reden heeft om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig gebruik of misbruik van het Voertuig ten aanzien waarvan de Huurovereenkomst is aangegaan;

 

 • enige verplichting uit hoofde van de Huurovereenkomst en en/of de Algemene Voorwaarden, niet of niet volledig wordt nagekomen.

 

10.2 Indien de Huurovereenkomst wordt beëindigd, ongeacht de wijze van beëindiging, is Verhuurder nimmer gehouden enige Schade te vergoeden aan Huurder.

 

Artikel 11. Gebreken aan het Voertuig

 

11.1 Tussen Partijen kan een tekortkoming aan het Voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud of dat de instructies zoals bedoeld in artikel 8 door huurder niet zijn opgevolgd, niet als een gebrek gelden. 

 

11.2 Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de Huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van Verhuurder zijn te vergen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid Verhuurder

 

12.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed functioneren van het Voertuig.

 

12.2 Voor zover mocht worden geoordeeld dat op verhuurder enigerlei aansprakelijkheid rust uit hoofde van de huurovereenkomst, is die aansprakelijk in ieder geval beperkt tot maximaal drie keer de daghuurprijs.

 

12.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade.

 

12.4 Een vordering waarvoor verhuurder aansprakelijk is gesteld, wordt geacht één maand na de aansprakelijkstelling onherroepelijk te zijn vervallen, tenzij Huurder binnen die termijn formeel een rechtsvordering tegen verhuurder heeft ingesteld.

 

12.5 Onverminderd de overige gestelde beperkingen in artikel 12, geldt dat Verhuurder slechts aansprakelijk zal zijn voor een bepaalde vordering uit hoofde van de Huurovereenkomst voor zover de overeengekomen of vastgestelde aansprakelijkheid ter zake van die vordering hoger is dan € 1.000,-.

 

Artikel 13. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

 

13.1 Voor rekening van Huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben dan wel gebruiken van het voertuig van overheidswege opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was.

 

13.2 Indien deze sancties en/of maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden op eerste verzoek verhuurder te vrijwaren, waarbij Huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

 

13.3 Indien Verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van Huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is Huurder gehouden de daarmee gepaarde kosten te vergoeden, met een minimum van € 25,- (excl. BTW).

 

Artikel 14. Beslag op het Voertuig

 

Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het Voertuig, blijft Huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de Huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de Huurprijs, tot het moment waarop het Voertuig vrij van beslagen weer in bezit van Verhuurder is. Huurder is gehouden Verhuurder te vrijwaren voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.

 

Artikel 15. Persoonsgegevens

 

15.1 Verhuurder heeft diverse persoonsgegevens van huurder nodig om de huurovereenkomst uit te kunnen voeren. Verhuurder verwerkt de persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke privacy wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de algemene verordening gegevensbescherming ('AVG') en de uitvoeringswet AVG.

 

15.2 Verhuurder treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passende gegevensbescherming gegevensbescherming te waarborgen en draagt zorg voor een rechtmatige en behoorlijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de in artikel 15.1 genoemde wet- en regelgeving, waarbij verhuurder rekening houdt met de stand van de techniek en de aard van verwerking.

 

15.3 Huurder is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die aan verhuurder worden verstrekt. Huurder geeft hierbij opdracht aan verhuurder om verwerkings handelingen uit te voeren met betrekking tot deze persoonsgegevens ter uitvoering van de huurovereenkomst.

 

15.4 Huurder heeft recht om op eerste verzoek aan verhuurder inzage te krijgen in de door verhuurder verwerkte persoonsgegevens.

 

15.5 Verhuurder zal de Persoonsgegevens gebruiken voor de uitvoering van de huurovereenkomst, alsmede voor commerciële doeleinden.


 

16. Geschillen en forumkeuze

 

16.1 Op de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan en de verdere relatie tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

 

16.2 Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij Verhuurder er voor kiest de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Huurder.

bottom of page